usługi menadżerskie

audyt menadżerski

Dobór właściwych specjalistów na kluczowe stanowiska w firmie jest podstawowym czynnikiem jej powodzenia. Mamy wieloletnie doświadczenie w ocenie kadry menedżerskiej w kontekście specyfiki danej firmy, jej potrzeb oraz perspektyw rozwoju. Ocena zewnętrzna, jaką jest audyt menedżerski, zapewnia obiektywne spojrzenie na potencjał kadry kierowniczej firmy, umiejętności a także na osobiste predyspozycje poszczególnych menedżerów do pełnienia swojej funkcji na danym stanowisku. Umiejętnie dobrany zespół kadry menedżerskiej, posiadający specyficzne kompetencje i działający częstokroć w obszarze wysokiego ryzyka jest kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania w obliczu wolnorynkowej konkurencji. Przypadkowość doboru osób posiadających tak dużą odpowiedzialność za zarządzanie firmą prowadzić może w dłuższej perspektywie do zachwiania jej rozwoju. Po dogłębnej analizie potrzeb rozwojowych firmy, będziemy mogli wspomóc ją w ocenie składu zespołu kadry menedżerskiej w sytuacji konieczności przeprowadzenia i dostosowania się do zmian organizacyjnych w firmie wskutek na przykład reorganizacji, przejęcia czy zmiany strategii zarządzania w organizacji.

projektowanie zmian organizacyjnych

Nierzadko niedoskonale zaprojektowana struktura organizacyjna w firmie opóźnia jej rozwój i osiągnięcie przez nią sukcesu. Diagnozujemy istniejące systemy organizacyjne w firmie wskazując na obszary wymagające zmian a następnie proponują optymalne rozwiązania wykorzystujące posiadane zasoby. Identyfikujemy ’słabe’ elementy w dotychczasowej strukturze, oceniamy efektywność jej poszczególnych obszarów, a następnie przedstawiamy firmie proponowany proces wdrażania zmian dostosowany do istniejącej kultury organizacyjnej. Proponujemy również warsztaty dla kadry menedżerskiej, której zadaniem będzie wdrożenie nowego systemu zarządzania.

obniżenie kosztów funkcjonowania firm

Oceniamy możliwość wprowadzenia w firmie rozwiązań redukujących koszty działalności przedsiębiorstwa. Analizujemy i oceniamy wydajność poszczególnych komórek w firmie tym samym identyfikując obszary generujące największe koszty, częstokroć nieproporcjonalnie duże w porównaniu do ich efektywności. Dzięki znajomości nowoczesnych rozwiązań podpowiadamy jak niedużym kosztem wdrożyć rozwiązania umożliwiające zracjonalizowanie efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych oraz technologicznych.

projektowanie systemów zarządzania

Udoskonalenie działania prowadzi do sukcesu – na tym założeniu opieramy tworzone przez nas skuteczne systemy zarządzania w firmie. Zawsze dopasowujemy je do potrzeb naszych klientów – analizujemy dokładnie jego potrzeby tak, by zmiany dostosować do istniejących w firmie kluczowych procesów biznesowych. Dzięki sprawnemu systemowi zarządzania w firmie jej cele strategiczne zostaną zrealizowane przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, jeśli połączone zostanie to z jednoczesnym wprowadzeniem ścieżek rozwoju zawodowego dla najwyżej cenionych w firmie specjalistów.

projektowanie rozwoju zawodowego

Wyłowienie dobrze rokujących dla firmy talentów spośród szeregu pracowników oraz opracowanie strategii, która pozwoli na wykorzystanie ich potencjału zawodowego i intelektualnego to zadanie, z jakim nasi konsultanci niejednokrotnie spotykali się w wielu firmach. Jednakże organizacja, która pragnie zatrzymać tak cennych pracowników w swych szeregach nie może na tym poprzestać – perspektywa możliwości rozwoju zawodowego to dla wysokiej klasy specjalistów częstokroć jedyne kryterium wyboru miejsca pracy. Projektując ścieżkę rozwoju zawodowego skupiamy się przede wszystkim na kilku aspektach. Mają one za zadanie:

  • dokonanie oceny dotychczasowych osiągnięć w pracy
  • zwiększenie efektywności działania pracownika dzięki podniesieniu świadomości jego celów biznesowych
  • dokonanie oceny nabytego doświadczenia oraz wiedzy a także predyspozycji osobistych pracownika do pełnienia pożądanej funkcji
  • planowanie pod tym kątem dalszych etapów rozwoju zawodowego pracownika w kontekście planowanego rozwoju firmy oraz jej potrzeb.